Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach - rekrutacja

 

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W ŁAPACH

 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji zatrudnienia socjalnego w ramach nowopowstałego Centrum Integracji Społecznej. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach” współfinansowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne w ramach CIS w Łapach.

Projekt skierowany jest do 40 osób (18 kobiet i 22 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łapy,
 2. są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata),
 3. posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
 4. są osobami bezrobotnymi (priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy były zarejestrowane w PUP przez co najmniej 12 miesięcy).

W pierwszej edycji udział weźmie 20 osób, które będą uczestniczyć w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej w grupach po 5 osób.

Reintegracja zawodowa będzie przebiegała na 4 kierunkach:

 1. remontowo-porządkowym,
 2. ekologiczno-ogrodniczym,
 3. gastronomiczno-opiekuńczym,
 4. rękodzielniczo-porządkowym.

W ramach reintegracji społecznej odbywać się będą:

 1. warsztaty psychologiczne,
 2. grupy wsparcia,
 3. warsztaty z doradcą zawodowym,
 4. warsztaty socjalne,
 5. spotkania coachingowe.

      Uczestnicy Centrum zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, coacha (indywidualnego asystenta) i innych specjalistów.

Udział w Centrum jest bezpłatny. Organizator zapewnia:

 1. a)świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach),
  1. b)środki ochrony indywidualnej,
  2. c)ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,
  3. d)ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  4. e)nieodpłatnie jeden posiłek dziennie.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji,
 2. Kwestionariusz kandydata do CIS „Przystań” w Łapach.

 

Kwestionariusz należy składać w siedzibie Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” w Łapach, przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach, w godz. od 7:30 do 15:30.

WAŻNE!!!

Przy rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Zasady i szczegóły rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie „Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach”.

 

Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udziela się pod numerem tel. (85)715-25-50 wew. 40 (CIS).

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” w Łapach.