Obwieszczenie

Znak: BGI.7624-3/07

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 10 KPA oraz w związku z art. 49 KPA i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1525B, na odcinku od drogi Nr 1521B – Łapy Szołajdy – Łapy Dębowina – Łapy Pluśniaki – Łapy Korczaki – Gąsówka Oleksin – Gąsówka Stara – do drogi wojewódzkiej nr 681. Przebudowa polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na asfaltową – z wykonaniem odwodnienia jezdni i regulacją pasa drogowego na łukach i będzie realizowana na działkach nr 259, 261, 262, 475, 476, 480, 183, 199, 197/1, 198, 195, 229, 214, 113, 194, 344, 215, 158/4, 213, 212/2, 209, 239, 176, 177, 465, 194/1, 194/3, 194/4, 234 i 240/1 położonych na terenie gminy Łapy.

          Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2007 r.

          Uprzejmie informujemy, że z pełnymi materiałami dowodowymi, zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, można się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. Nr 407 w godz. od 8 do 1500 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań.

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Roman Czepe