Łapy, ul. Szkolna - przetarg ustny ograniczony

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 27 marca 2007 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nie zabudowanej działki, położonej w Łapach przy ulicy Szkolnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 779/2 o powierzchni 158 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 12.253,.

Działka została przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania jednej z działek przyległych: Nr 776, 777, 780, 779/1 lub 790 położonych w Łapach w rejonie ulic: Goździkowskiej, Szkolnej i Żabiej.

 

Cena wywoławcza – 5.887 zł, wadium – 500 zł.

 

Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 22% oraz koszty przygotowania dokumentacji – 195 zł.

Działka wolna jest od długów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A. Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006, a następnie dostarczenie dowodu wpłaty lub przelewu do pokoju 403 tut. Urzędu w godz. 800 - 1500 do dnia 22 marca 2007 roku i potwierdzenie wpisem na listę osób biorących udział w przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 401 i 403, tel. /085/ 715 – 22 – 51 w. 141 i 143.